Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Dla autorów


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW I PROCEDURA RECENZYJNA


I. „Polski Proces Cywilny” jest kwartalnikiem poświęconym problemom wykładni, stosowania i stanowienia prawa procesowego cywilnego. Publikowane są w nim materiały dotyczące polskiego,europejskiego i obcego prawa procesowego cywilnego, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym, upadłościowym oraz postępowaniem przed sądami polubownymi.

II. Nadesłane materiały będą publikowane w jednym z następujących czterech działów: artykuły (studia, rozprawy i przyczynki), zagadnienia prawne (odpowiedzi na pytania prawne), glosy, recenzje. Do nadesłanego materiału należy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim wraz z propozycją brzmienia w tym języku jego tytułu.Teksty nadsyłane do działu „Zagadnienia prawne” powinny mieć krótki tytuł, któremu można nadać formę pytania, i cechować się zwięzłym językiem; do tego działu przyjmowane są teksty nieprzekraczające 20 tys. znaków, łącznie z przypisami i spacjami. Glosa powinna mieć tytuł i zawierać oznaczenie sądu, który wydał komentowane orzeczenie, datę wydania orzeczenia, sygnaturę, tezę (jeżeli teza jest formułowana przez autora – należy to zaznaczyć) oraz miejsce publikacji, jeżeli orzeczenie zostało opublikowane. W przypadku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystarczające jest powołanie rocznika i strony oficjalnego zbioru orzeczeń (skrót: „Zb. Orz.” lub „ECR”); orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dostępne w bazie HUDOC powinny być cytowane zgodnie ze wskazówkami cytowania za mieszczonymi na stronie internetowej Trybunału (np. Kress v. France [GC], no. 39594/98, § 72, ECHR 2001-VI, Hornsby v. Greece, 19 marca 1997, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997-II). Jeżeli orzeczenie było publikowane w języku polskim (np. w Biuletynie Biura Informacji Rady Europy), należy wskazać również miejsce polskiej publikacji. W nagłówku recenzji należy podać imię i nazwisko autora recenzowanego opracowania, tytuł dzieła, miejsce i datę jego wydania, nazwę wydawnictwa oraz liczbę stron. W przypadku publikacji obcojęzycznych wystarczające jest umieszczenie tytułu w języku oryginalnym.

III. Nadesłany materiał powinien zawierać imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej; w przypadku pracowników naukowych – także afiliację.

IV. Artykuły należy nadsyłać elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą – w wersji papierowej i na płycie CD – pod adresem redakcji. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5; tekst przypisu (stosowane są wyłącznie przypisy dolne) – czcionką Times New Roman, 10 pkt, interlinia 1, numeracja ciągła. Strony powinny być ponumerowane. W tekście nie należy stosować pogrubień, z zastrzeżeniem podtytułów, oraz podkreśleń; wyróżnienia można dokonać przez zwiększenie odstępu pomiędzy czcionkami (druk rozstrzelony).

V. Materiały publikowane w PPC podlegają ocenie dwóch recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja jest opracowywana na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej PPC. Tekst jest opracowywany również pod względem językowym. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie przedstawionej przez autora propozycji tytułu w wersji anglojęzycznej.

VI. Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej – wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane, a odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.) powiadamiane. Ghostwriting wystąpi wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship polega na tym, że udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

VII. Dopuszczalne jest posługiwanie się powszechnie przyjętymi skrótami tytułów czasopism polskich; w przypadku periodyków zagranicznych należy w nawiasie, przy pierwszym odesłaniu, podać pełny tytuł czasopisma. W tekście powinny być stosowane skróty zawarte we „Wskazówkach dla autorów artykułów do czasopism Wolters Kluwer SA”, zamieszczonych na stronie http://www.wolterskluwer.pl/czasopisma .

VIII. Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów.

 

Pobierz wzór formularza recenzji PPC