Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
2015


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW I PROCEDURA RECENZYJNA


I. „Polski Proces Cywilny” jest kwartalnikiem poświęconym problemom wykładni, stosowania i stanowienia prawa procesowego cywilnego. Publikowane są w nim materiały dotyczące polskiego,europejskiego i obcego prawa procesowego cywilnego, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym, upadłościowym oraz postępowaniem przed sądami polubownymi.

II. Nadesłane materiały będą publikowane w jednym z następujących czterech działów: artykuły (studia, rozprawy i przyczynki), zagadnienia prawne (odpowiedzi na pytania prawne), glosy, recenzje. Do nadesłanego materiału należy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim wraz z propozycją brzmienia w tym języku jego tytułu.Teksty nadsyłane do działu „Zagadnienia prawne” powinny mieć krótki tytuł, któremu można nadać formę pytania, i cechować się zwięzłym językiem; do tego działu przyjmowane są teksty nieprzekraczające 20 tys. znaków, łącznie z przypisami i spacjami. Glosa powinna mieć tytuł i zawierać oznaczenie sądu, który wydał komentowane orzeczenie, datę wydania orzeczenia, sygnaturę, tezę (jeżeli teza jest formułowana przez autora – należy to zaznaczyć) oraz miejsce publikacji, jeżeli orzeczenie zostało opublikowane. W przypadku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystarczające jest powołanie rocznika i strony oficjalnego zbioru orzeczeń (skrót: „Zb. Orz.” lub „ECR”); orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dostępne w bazie HUDOC powinny być cytowane zgodnie ze wskazówkami cytowania za mieszczonymi na stronie internetowej Trybunału (np. Kress v. France [GC], no. 39594/98, § 72, ECHR 2001-VI, Hornsby v. Greece, 19 marca 1997, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997-II). Jeżeli orzeczenie było publikowane w języku polskim (np. w Biuletynie Biura Informacji Rady Europy), należy wskazać również miejsce polskiej publikacji. W nagłówku recenzji należy podać imię i nazwisko autora recenzowanego opracowania, tytuł dzieła, miejsce i datę jego wydania, nazwę wydawnictwa oraz liczbę stron. W przypadku publikacji obcojęzycznych wystarczające jest umieszczenie tytułu w języku oryginalnym.

III. Nadesłany materiał powinien zawierać imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej; w przypadku pracowników naukowych – także afiliację.

IV. Artykuły należy nadsyłać elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą – w wersji papierowej i na płycie CD – pod adresem redakcji. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5; tekst przypisu (stosowane są wyłącznie przypisy dolne) – czcionką Times New Roman, 10 pkt, interlinia 1, numeracja ciągła. Strony powinny być ponumerowane. W tekście nie należy stosować pogrubień, z zastrzeżeniem podtytułów, oraz podkreśleń; wyróżnienia można dokonać przez zwiększenie odstępu pomiędzy czcionkami (druk rozstrzelony).

V. Materiały publikowane w PPC podlegają ocenie dwóch recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja jest opracowywana na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej PPC. Tekst jest opracowywany również pod względem językowym. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie przedstawionej przez autora propozycji tytułu w wersji anglojęzycznej.

VI. Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej – wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane, a odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.) powiadamiane. Ghostwriting wystąpi wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship polega na tym, że udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

VII. Dopuszczalne jest posługiwanie się powszechnie przyjętymi skrótami tytułów czasopism polskich; w przypadku periodyków zagranicznych należy w nawiasie, przy pierwszym odesłaniu, podać pełny tytuł czasopisma. W tekście powinny być stosowane skróty zawarte we „Wskazówkach dla autorów artykułów do czasopism Wolters Kluwer SA”, zamieszczonych na stronie http://www.wolterskluwer.pl/czasopisma .

VIII. Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów.

 

Pobierz wzór formularza recenzji PPC  

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

prof. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki),

dr hab. Anna Hrycaj

prof. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

prof. dr hab. Volodymyr Kossak (Uniwersytet Lwowski)

prof. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński),

dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

prof. Tadeusz Wiśniewski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),

prof. Feliks Zedler (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Historia PPC


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

 

Sekretarz Redakcji

dr Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski)

 

Komitet Redakcyjny

dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski),

dr hab. Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski),

dr Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

 

Rada Programowa

prof. Henryk Dolecki,

prof. Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),

Jacek Gudowski, Sędzia Sądu Najwyższego

prof. Janusz Jankowski (Uniwersytet Łodzki),

prof. Stanisława Kalus,

prof. Miklós Kengyel (University of Pecs),

prof. Krzysztof Knoppek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

prof. Kazimierz Lubiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

prof. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki),

prof. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski),

prof. Vytautas Nekrošius (Vilnius University),

Henryk Pietrzkowski, Sędzia Sądu Najwyższego,

prof. Piotr Pogonowski,

prof. Andrzej Zieliński


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

KWARTALNIK POLSKI PROCES CYWILNY

 

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

 

I.              „Polski Proces Cywilny” jest kwartalnikiem poświęconym problemom wykładni, stosowania i stanowienia prawa procesowego cywilnego. Publikowane są w nim materiały dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa procesowego cywilnego, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym, upadłościowym oraz postępowaniem przed sądami polubownymi.

 

 

II.           Nadesłane materiały przyjmowane są do publikacji w ramach czterech podstawowych działów:

– artykuły (studia, rozprawy i przyczynki),

– zagadnienia prawne (odpowiedzi na pytania prawne),

– glosy

– recenzje.

Materiały nadsyłane do działu „Zagadnienia prawne” powinny cechować się krótkim tytułem, któremu można nadać formę pytania oraz możliwie najbardziej zwięzłym i treściwym językiem; w dziale tym przyjmowane są do druku teksty nie przekraczające w zasadzie objętości 20 tys. znaków włącznie ze spacjami, z uwzględnieniem tekstu przypisów. W nagłówku materiału nadsyłanego do działu „Recenzje” należy wskazać imię i nazwisko autora recenzowanego opracowania, tytuł, miejsce i datę wydania, nazwę wydawnictwa oraz liczbę stron. W przypadku publikacji obcojęzycznych wystarczające jest umieszczenie tytułu w języku oryginalnym. W glosie należy zamieścić wyraźne oznaczenie sądu, który wydał komentowane orzeczenie, datę wydania, sygnaturę, tezę (jeżeli teza jest redagowana przez autora – należy to zaznaczyć) oraz miejsce publikacji, jeżeli orzeczenie zostało opublikowane. W przypadku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystarczające jest powołanie rocznika i strony oficjalnego zbioru orzeczeń (skrót: „Zb. Orz.” lub „ECR”); orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dostępne w bazie HUDOC powinny być cytowane zgodnie ze wskazówkami cytowania zamieszczonymi na stronie internetowej Trybunału (np. Kress v. France [GC], no. 39594/98, § 72, ECHR 2001-VI, Hornsby v. Greece, 19 marca 1997, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997-II). Jeżeli orzeczenie było publikowane w języku polskim (np. w Biuletynie Biura Informacji Rady Europy), należy podać również miejsce polskiej publikacji.  

 

 

III.        Nadsyłany materiał powinien obejmować dane autora, włącznie ze stopniem lub tytułem naukowym, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej; w przypadku pracowników naukowych – także afiliację. Do artykułów powinno być dołączone krótkie streszczenie w języku angielskim wraz z propozycją przetłumaczenia tytułu na język angielski.

 

 

IV.        Wszystkie teksty należy nadsyłać na adres redakcji w wersji wydrukowanej lub elektronicznie na adres  mailowy, ewentualnie na dysku CD. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5; tekst przypisu (stosowane są wyłącznie przypisy dolne) – czcionka Times New Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, numeracja ciągła. Strony tekstu powinny być numerowane. W tekście nie należy stosować pogrubień, z zastrzeżeniem podtytułów, oraz podkreśleń; wyróżnienie fragmentów tekstu możliwe jest przez zwiększenie odstępu pomiędzy czcionkami (druk rozstrzelony). Dopuszczalne jest posługiwanie się powszechnie przyjętymi skrótami tytułów czasopism polskich; w przypadku periodyków zagranicznych należy w nawiasie, przy pierwszym odesłaniu, podać pełny tytuł czasopisma.

 

V.           Materiały publikowane w „Polskim Procesie Cywilnym” podlegają merytorycznej ocenie recenzentów oraz opracowaniu redakcyjnemu pod względem językowym. Tekst po opracowaniu autor otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres, do korekty autorskiej wraz ze wskazaniem terminu odesłania korekty. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie przedstawionej przez autora propozycji tytułu w wersji anglojęzycznej.

 

VI.        W tekście powinny być stosowane skróty zawarte we wskazówkach dla autorów artykułów do czasopism wydawnictwa Lexis Nexis, zamieszczone pod adresem http://www.lexisnexis.pl/pdf/Publikuj-w-LexisNexis.pdf

 

VII.     Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów.  

 

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616