Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
2015


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Appel incident, apello incidentale, Anschlußberufung, cross-appeal

MACIEJ PLASKACZ (Sąd Rejonowy w Grudziądzu), Przedmiot wyroku wstępnego i postępowanie przed sądem pierwszej instancji po jego wydaniu

PIOTR STENKO, Ustalanie jurysdykcji sądów państwa miejsca wykonania zobowiązania na podstawie umowy bez odwołania się do prawa właściwego

ANDRZEJ OLAŚ, Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty lub nowe dowody niezgłoszone w apelacji, lecz dopiero na rozprawie apelacyjnej?

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jaki jest termin do wniesienia zażalenia na postanowienie zawarte w wyroku?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Doręczanie wydanego na posiedzeniu niejawnym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Uchybienia dowodowe sądu jako podstawa skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2012 r., V CNP 14/11IV. Z PRAC NAD NOWĄ KODYFIKACJĄ POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO


FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Z problematyki doręczeń w postępowaniu cywilnym


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Kocierzy k/Andrychowa 

STANISŁAW SOŁTYSIK (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wyrok sądu arbitrażowego, Kraków, 8 listopada 2013 r.

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Klauzula generalna „dobrych obyczajów” z art. 3 k.p.c.

MARCIN ORECKI, Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) – uwagi de lege ferenda

BARTŁOMIEJ NOWAK, Zasadność ochrony zastawnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucjiII. ZAGADNIENIA PRAWNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie), Czy stowarzyszenia zwykłe mają zdolność sądową?


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czy sąd jest związany wnioskiem co do zakresu (rodzaju) ubezwłasnowolnienia?


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Czy skarga kasacyjna oparta wyłącznie na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy (art. 39820 k.p.c.) podlega odrzuceniu?


MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zmiana sposobu korzystania z rzeczy wspólnej określonego w prawomocnym orzeczeniu


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


PRZEMYSŁAW TELENGA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie), Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym złożone w celu obejścia prawa. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13IV. Z PRAC NAD NOWĄ KODYFIKACJĄ POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), IRENEUSZ WOLWIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym

 

V. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Krystyna Kowalik - Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, stron 630 (rec. K. WEITZ, Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Rozstrzygnięcie I Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego


Ogłoszenie o II Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego


Regulamin II edycji Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ALEŠ GALIČ (Uniwersytet w Lublanie), Sąd Najwyższy i jego funkcje z perspektywy krajów systemu civil law


MARCIN DZIURDA (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Podmiotowość prawna wspólnoty mieszkaniowej a jej zdolność sądowa


STANISŁAW SOŁTYSIK, Interes przystępującego do postępowania odwoławczego zgodnie z art. 185 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

EDYTA GAPSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Czy szczegółowe wyliczenie kosztów procesu przez referendarza sądowego w sytuacji, gdy sąd rozstrzygnął jedynie o zasadach poniesienia przez strony tych kosztów (art. 108 § 1 zd. 2 k.p.c.), obejmuje również ustalenie wysokości opłaty za czynności adwokata lub radcy prawnego?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gromadzenie materiału faktycznego i dowodowego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia

 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

PIOTR MOSTOWIK (Uniwersytet Jagielloński), Brak możliwości obrony przyczyną braku skuteczności zagranicznego orzeczenia. Niestosowanie umowy bilateralnej z Chinami z 1987 r. do orzeczeń wydanych w Hongkongu i Makau. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 października 2013 r., I CSK 451/12 . 550

ZBIGNIEW WOŹNIAK (Uniwersytet Zielonogórski), Ustalanie wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu pojednawczym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2014 r., III CZP 117/13

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Berenika Kaczmarek-Templin, Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, stron 303 (rec. KRZYSZTOF KNOPPEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Marcin Walasik, Analogia w prawie procesowym cywilnym, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2013, stron 478 (rec. ANDRZEJ MARCINIAK, Uniwersytet Łódzki)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN), Polish Private Law – strona internetowa Instytutu Nauk Prawnych PAN


UCHWAŁA NR 1 Komisji Konkursowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2014 r. w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2013/2014 . 584

 

VI. PRO MEMORIA


ANDRZEJ JAKUBECKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Sawczuku

 

VII. BIBLIOGRAFIA


Bibliografia Postępowania Cywilnego za rok 2013 (oprac. KRZYSZTOF DROZDOWICZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ŁUKASZ KOZŁOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Relacja między uznaniem orzeczeń wydawanych w głównym postępowaniu upadłościowym a stosowaniem przepisów prawa właściwego na gruncie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

 

JAN OLSZANOWSKI, Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

 

WITOLD KOWALCZYK, Możliwość stosowania jednostronnych umów jurysdykcyjnych w świetle rozporządzeń Bruksela I i Bruksela Ia

 

MARCIN BIK, Zabezpieczenie roszczenia ze skargi paulińskiej w przypadku wyzbycia się przez dłużnika nieruchomości

 II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą?


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Czy europejskie normy jurysdykcyjne w sprawach cywilnych i handlowych mają zastosowanie w sądowym postępowaniu pojednawczym (art. 184–186 k.p.c.)?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI, Ważny wyrok w sprawach stwierdzenia wykonalności części zagranicznego orzeczenia sądowego oraz pojęcia klauzuli porządku publicznego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 października 2013 r., I CSK 697/12


MARCIN MARGOŃSKI (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum w Słubicach), Uznanie zagranicznego orzeczenia o ustanowieniu wykonawcy testamentu a polskie nieruchomości spadkowe. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 maja 2012 r., V CSK 454/11

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Patryk Filipiak, Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, stron 439 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Postępowania Cywilnego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Freiburg, 26–29 marca 2014 r.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA 

FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych środka zaskarżenia


MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytutu Nauk Prawnych PAN), Wola stron postępowania a skutki braku zachowania formy ad probationem

 

SYLWIA JANAS (Uniwersytet Warszawski), Ciężar dążenia do prawidłowego przebiegu postępowania (art. 162 k.p.c.) jako ciężar procesowy

 


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czy koszty procesu cywilnego podlegają zabezpieczeniu
w postępowaniu zabezpieczającym?


MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dopuszczalność zażalenia na postanowienia kończące samodzielny etap postępowania egzekucyjnego

 

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

MATEUSZ PILICH (Uniwersytet Warszawski), MARCIN ORECKI, Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr osobistych przed naruszeniem w Internecie. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z 25 października 2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising przeciwko X, oraz Oliver Martinez, Robert Martinez przeciwko MGN Limited

 

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 

Ahrens. Der Wettbewerbsprozess. Ein Praxishandbuch, 7. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens. Bearbeitet von Wilhelm-Albrecht Achilles, Hans-Jürgen Ahrens, Klaus Bacher, Peter Bähr, Joachim Bornkamm, Tillmann Büttner, Bernhard Jestaedt, Uwe Scharen, Stefan Singer, Klaus Spätgens, Carl Heymanns Verlag – eine Marke von
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Köln 2013, stron XXIV+1377 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, KAROL WEITZ, Uniwersytet Warszawski)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) Sprawozdanie z konferencji pt. “The functions of the Supreme Court – issues of process and administration of justice”, Warszawa 12–13 czerwca 2014 r.


OLGA GÓRSKA, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Postępowanie arbitrażowe”, Łódź, 6 listopada 2014 r.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616