Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
2013


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Ogłoszenie o Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego


Regulamin I edycji Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego", za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

MARCIN DZIURDA, O niektórych konsekwencjach przyznania szczególnej zdolności sądowej


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Forum delicti commissi w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001


VIKTÓRIA HARSAGI (Pázmány Péter Catholic University in Budapest), NOÉMI SURI (Pázmány Péter Catholic University in Budapest), Electronification of judicial proceedings in Hungary


SYLWIA JANAS, Bankowe tytuły egzekucyjne (wybrane zagadnienia procesowe)II. ZAGADNIENIA PRAWNE

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Sąd Rejonowy dla Krakowa,Krowodrzy w Krakowie), Dopuszczalność udziału organizacji przedsiębiorców po stronie pozwanej w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone


MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN), Czy naruszenie przepisów o obligatoryjnym zastępstwie procesowym Skarbu Państwa wykonywanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa powoduje nieważność postępowania?


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Moment właściwy dla oceny występowania przesłanek do orzeczenia o obowiązkowym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Misja dyplomatyczna jako filia, agencja lub inny oddział państwa , pracodawcy. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 2012 r., C-154/11, w sprawie Ahmed Mahamdia przeciwko Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej


MACIEJ NAWROCKI (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Wadliwe oznaczenie pozwanego w odwołaniu od rozwiązania stosunku pracy a zachowanie terminu z art. 264 §, 1 i 2 k.p. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2012 r. (II PK 262/11)

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA, Zastój procesu cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, stron 310 (rec. FELIKS ZEDLER, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Sąd Rejonowy dla Krakowa,Krowodrzy w Krakowie), Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Warszawa, 8 lutego 2013 r. Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

MONIKA REJDAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Poznawanie faktów oraz gromadzenie dowodów przez powoda w polskim postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej

PATRYK SZAFRAŃSKI, Uwagi do projektu zmian w prawie upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedstawionego na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki w dniu 10 grudnia 2012 roku.

BARTOSZ TROCHA (Uniwersytet Łódzki), Uwagi na tle częściowego rozszerzenia zakresu podmiotowego rozporządzenia Bruksela I bis na pozwanych z państw trzecich.

ARKADIUSZ SADZA, Konsekwencje procesowe ustalenia częściowego braku opłaty od pozwu po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.II. ZAGADNIENIA PRAWNE

ANNA DYL, Czy możliwe jest powstrzymanie egzekucji wszczętej na podstawie nakazu zapłaty bezskutecznie doręczonego w trybie art. 139 § 1 k.p.c.?

AGNIESZKA GOŁĄB (Uniwersytet Warszawski), Czy wskazana w postanowieniu o zawieszeniu podstawa jest wiążąca dla sądu, który wydał to postanowienie?

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Co oznacza obowiązek powołania wszystkich zarzutów w pozwie opozycyjnym i jakie są konsekwencje jego naruszenia (art. 843 § 3 k.p.c.)?

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu nieprocesowym.


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Wyłączenie fikcyjnych doręczeń krajowych w stosunkach między państwami członkowskimi? Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 19 grudnia 2012 r., C-325/11 w sprawie Krystyna Alder i Ewald Alder przeciwko Sabina Orłowska i Czesław Orłowski.

KATARZYNA SZNAJDER-PEROŃ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jurysdykcja krajowa w sprawach o roszczenia z art. 299 k.s.h. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2011 r. (II CSK 51/11)

IV. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

STANISŁAW SOŁTYSIK (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Arbitraż a osoby trzecie oraz towarzyszącego jej Seminarium młodych naukowców i praktyków prawa, Katowice,28 listopada 2012 r.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), PIOTR ZIMMERMAN, Skutki przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w toku postępowania upadłościowego

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski), O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym

EDYTA GAPSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Skutki prawne niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej

PIOTR STENKO, O czasowej dopuszczalności cofnięcia zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Zbieg (kolizja) zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu do innego składu tego sądu wniesionego przez jedną stronę ze skargą kasacyjną drugiej strony

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czy następca prawny osoby ujawnionej w księdze wieczystej jest uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego zmierzającego do obciążenia prawa?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wyrok wydany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych jako tytuł zabezpieczenia po uchyleniu art. 47919a k.p.c.

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy strona, która przed uprawomocnieniem się wyroku mogła podnieść zarzut braku należytej reprezentacji, może na tej podstawie żądać wznowienia postępowania?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


MAŁGORZATA HREHOROWICZ (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), MACIEJ NAWROCKI (Sąd Rejonowy Poznań- -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Formułowanie rozstrzygnięcia w przedmiocie żądania zwrotu kosztów procesu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r. (III CZP 69/11)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Kamil Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 366 (rec. WALERIAN SANETRA, Uniwersytet w Białymstoku)

Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende. Reform und Kodifikation – Tradition und Erneuerung, T. Sutter-Somm, V. Harsági (Hrsg.), Schulthess AG, Zürich, Basel, Genf 2012, s. XIV + 208 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego i Iberoamerykańskiego Instytutu Prawa Procesowego pt. Procesos Colectivos/ Class Actions, Buenos Aires, 6–9 czerwca 2012 r.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ALEŠ GALIČ (Uniwersytet w Lublanie), Uprawnienie sądu do pominięcia spóźnionych faktów i dowodów w Słowenii a cele postępowania cywilnego

 

MACIEJ PLASKACZ  (Sąd Rejonowy w Grudziądzu), Zapewnienie spadkowe


MARCIN BIK  (Sąd Okręgowy w Krakowie), Rozpoznanie zażalenia przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 395 § 2 k.p.c.) .


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Sąd Rejonowy dla Krakowa,Krowodrzy w Krakowie), Dopuszczalność wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Czy dopuszczalna jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wniesiona przez Skarb Państwa?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Związanie sądu żądaniami uczestników w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia


IRENEUSZ WOLWIAK  (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach), Czy dalszy pełnomocnik może uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa podstawowego?

ZBIBNIEW WOŹNIAK  (Uniwersytet Zielonogórski), Hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych po zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonanej ustawą z 26 czerwca 2009 r.

 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

Piotr Grzebyk (Uniwersytet Warszawski), Filia, agencja lub inny oddział pracodawcy (art. 5 pkt 5 nowej Konwencji z Lugano/rozporządzenia Bruksela I). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2013 r., II PK 270/12


Andrzej W. Wiśniews ki (Uniwersytet Warszawski), Skutki wdania się w spór przed arbitrażem za granicą pomimo braku skutecznej umowy o arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2012 r., V CSK 323/11

 


IV. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


OLIMPIA MARCEWICZ (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure, Wilno, 9–10 maja 2013 r.