Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
2012


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


STANISŁAW DĄBROWSKI (Sąd Najwyższy), ANETA ŁAZARSKA (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy), Nadużycie władzy sędziowskiej

HENRYK PIETRZKOWSKI (Sąd Najwyższy), Egzekucja prowadzona na podstawie art. 1050–10511 k.p.c. po nowelizacji dokonanej ustawą z 16 września 2011 r.

IRENEUSZ KUNICKI (Uniwersytet Łódzki), Zmiany regulacji prawnej skutków przysądzenia własności nieruchomości wprowadzone ustawą z 16 września 2011 r.

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Postanowienia formalne kończące postępowanie w trybie nieprocesowym

AGNIESZKA GOŁĄB, Przypozwanie w procesie cywilnym (art. 84–85 k.p.c.)


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK (Uniwersytet Łódzki), Wniesienie apelacji do sądu drugiej instancji (art. 369 § 3 k.p.c.)

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika występującego w sprawie jako podstawa dokonania wpisu w postępowaniu wieczystoksięgowym

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Egzekucja z kilku nieruchomości dłużnika stanowiących całość gospodarczą

FELIKS ZEDLER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym wierzytelności w walucie obcej


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Immunitet państwa w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do postanowienia szwedzkiego Sądu Najwyższego (Högsta Domstolen) z dnia 1 lipca 2011 r., sygn. akt: Ö 170-10, F.J. Sedelmayer przeciwko Federacji Rosyjskiej

MARCIN MARGOŃSKI, (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Status prawny kuratora spadku. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2011 r. (III CZP 78/10)


IV. RECENZJE


AGNIESZKA LASKOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Odpowiedź na recenzję


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


JACEK GUDOWSKI (Sąd Najwyższy), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Jubileusz Profesora Tadeusza Erecińskiego


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), JOANNA KUŹMICKA--SULIKOWSKA (Uniwersytet Wrocławski), Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

PIOTR GRZEBYK (Uniwersytet Warszawski), Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane (art. 476 § 1 pkt 1 k.p.c.)

PIOTR STENKO, Ogłoszenie upadłości strony zapisu na sąd polubowny w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Uwagi na tle europejskiego rozporządzenia upadłościowego

MARTA CICHOMSKA, Metody ustalania treści prawa obcego a Europejska Sieć Sądownicza


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej prowadzonych przeciwko różnym dłużnikom

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy ustanowienie w postępowaniu rozpoznawczym kuratora dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane, rozciąga się na postępowanie egzekucyjne?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


MICHAŁ IŻYKOWSKI, Definitywny charakter postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie szeroko rozumianego obowiązku alimentacyjnego na czas trwania procesu o rozwód lub separację. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2010 r. (III CZP 59/10)

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czasowa dopuszczalność odwołania cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r. (I CSK 252/10)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


KAZIMIERZ LUBIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Sprawozdanie z XIX Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Postępowanie przed sądem polubownym (Arbitraż), Wilno 7–8 października 2011 r.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego. Część II

WOJCIECH BIAŁOGŁOWSKI (Biuro Trybunału Konstytucyjnego), ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Warszawski), Wznowienie postępowania cywilnego w następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Głos w dyskusji

BARTOSZ TROCHA (Uniwersytet Łódzki), Czy potrzebna jest reforma łącznika miejsca zamieszkania w europejskim prawie procesowym cywilnym?

ARKADIUSZ SADZA, Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji a skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Czy sędzia sądu powszechnego jako jego pracownik może być pełnomocnikiem procesowym na zasadzie art. 87 § 2 k.p.c.?

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Orzekanie o kosztach w europejskim postępowaniu nakazowym

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zawisłość sprawy w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia tej samej nieruchomości

FELIKS ZEDLER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dwa zagadnienia związane z upadłością emitentów obligacji, gdy na zabezpieczenie praw obligatariuszy ustanowiono zabezpieczenie na majątku emitenta


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


EWA ŁĘTOWSKA, Kierowanie się trafnymi zasadami ogólnymi jako przesłankami rozumowania in casu nie gwarantuje prawidłowego, sprawiedliwego wyroku. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. (II CSK 136/11)

MAREK JAŚLIKOWSKI (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), Wartość przedmiotu sporu w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz o zaliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 r. (I ACz 1634/11)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Ulrike von Paris, Die Streitverkündung im europäischen Interventionsrecht, Berliner Schriften zum internationalen und ausländischen Privatrecht, hrsg. von Helmut Grothe, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, s. XXX + 178 (rec. KAROL WEITZ, Uniwersytet Warszawski)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Sprawozdanie z Jubileuszu Profesora Feliksa Zedlera

KATARZYNA KLAFKOWSKA-WAŚNIOWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), RAFAŁ SIKORSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium pt. A last stand for national confl ict rules – the continuing push for EU harmonisation in law and jurisdiction, Poznań, 26 marca 2012 r.


VI. PRO MEMORIA


RADOSŁAW FLEJSZAR, KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA, MAŁGORZATA MALCZYK, MARIUSZ SORYSZ, RYSZARD WIĘCKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński), Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Oklejaku


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


ADAM ZIELIŃSKI (Uniwersytet Warszawski), Zakaz zamykania drogi sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji) a postępowanie cywilne

ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego. Część I

YANAN ZHANG (University of Eastern Finland), Alternative Dispute Resolution System in the People’s Republic of China

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Mediacja obligatoryjna

JOANNA DERLATKA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wyłączenie sędziego z mocy art. 48 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

II. ZAGADNIENIA PRAWNE


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O związaniu wspólnika spółki jawnej wyrokiem zasądzającym świadczenie wydanym przeciwko spółce

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Właściwość sądu w sprawach o odszkodowanie po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Dopuszczalność pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dowodów zgłoszonych w ramach informacyjnego przesłuchania stron (art. 212 § 1 k.p.c.)

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stan non liquet w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy sąd, pomijając twierdzenia lub dowody, wydaje postanowienie?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


GRZEGORZ JĘDREJEK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Udowodnienie zaciągnięcia zobowiązania za zgodą małżonka dłużnika w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2011 r. (III CZP 117/10)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfi kacyjnej, red. K. Markiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2011 (rec. RADOSŁAW FLEJSZAR, Uniwersytet Jagielloński)