Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
2011


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

MARTA ROMAŃSKA (Uniwersytet Jagielloński), Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika. Wybrane zagadnienia procesowe

ANNA HRYCAJ (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), PIOTR MARCIN WIÓREK (Uniwersytet Wrocławski), Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN), Procesowe aspekty wadliwości czynności prawnej


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zarzut spełnienia świadczenia jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.)

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Orzekanie o wynagrodzeniu pełnomocnika po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK (Uniwersytet Łódzki), Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania od sententia inutiliter data

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czy wyłączną przesłanką wstrzymania natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku jest groźba poniesienia przez pozwanego niepowetowanej szkody?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dopuszczalność wstrzymania skuteczności orzeczeniaIII. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

SŁAWOMIR CIEŚLAK (Uniwersytet Łódzki), Konsekwencje procesowe nieuiszczenia opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego złożonego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2010 r. ( III CZP 19/10)

KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Bieg terminu dochodzenia roszczenia z art. 746 § 1 k.p.c. w razie wniesienia skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. (I ACa 303/11)

FELIKS ZEDLER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), W kwestii doręczania odpisu zażalenia w razie uchylenia postanowienia przez sąd, który je wydał. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2010 r. (III CZ 100/09)

IV. RECENZJE

Miguel Teixeira de Sousa, Die Zulässigkeitsprüfung im Zivilprozess, Schriften zum Verfahrensrecht, hrsg. von Peter Gottwald und Ulrich Haas, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, s. 102 (rec. KAROL WEITZ, Uniwersytet Warszawski)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


ROBERT KULSKI (Uniwersytet Łódzki), Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Sprawozdanie z XIV. Światowego Kongresu Prawa Procesowego „Wymiar sprawiedliwości w zglobalizowanym świecie”, Heidelberg 25–30 lipca 2011 r.


VI. ORZECZNICTWO


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r., I ACa 303/11


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ANDRZEJ JAKUBECKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Charakter powództw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Wyrok zaoczny oddalający powództwo


ANDRZEJ STEMPNIAK (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), Postępowanie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku


ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Warszawski), Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym

 


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

MAREK JAŚLIKOWSKI (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czy można ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przy jednym wierzycielu?

KRYSTIAN MARKIEWICZ  (Uniwersytet Śląski), Czy na postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania z zarządu zarządcy nieruchomości ustanowionemu w ramach zabezpieczenia roszczenia w sprawach o zniesienie współwłasności przysługuje zażalenie?

MONIKA MICHALSKA - MARCINIAK  (Uniwersytet Łódzki), Wadliwość doręczenia w trybie art. 139 §, 1 k.p.c. a wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Dopuszczalność uchylenia wyroku zaocznego w części w wyniku rozpoznania sprzeciwu

MARCIN WALASIK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stwierdzenie prawomocności orzeczenia w razie odrzucenia środka zaskarżenia
 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

MICHAEL STÜRNER (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Immunitet państwa w sprawach o odszkodowanie z tytułu zbrodni wojennych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r. (IV CSK 465/09)


MATEUSZ PILICH (Uniwersytet Warszawski), Kierowanie przez przedsiębiorcę działalności do państwa zamieszkania konsumenta. Glosa do wyroku ETS z dnia 18 maja 2010 r., sprawy poł. C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH &, Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH/Heller

MONIKA MICHALSKA - MARCINIAK (Uniwersytet Łódzki), Zaskarżalność postanowień w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. (SK 10/09).


IV. RECENZJE

 

Edyta Gapska, Wady orzeczeń sądowych (rec. ŁUKASZ BŁASZCZAK, Uniwersytet Wrocławski)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

WOJCIECH GRALIŃSKI  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sprawozdanie z konferencji pt. Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Katowice 21,22 października 2010
 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


JACEK GUDOWSKI (Sąd Najwyższy), Pełnomocnictwo procesowe na tle podziału prawa na prywatne i publiczne


ROBERT KULSKI (Uniwersytet Łódzki), Teoretyczne koncepcje postępowania grupowego


ANDRZEJ ZIELONY (Uniwersytet Warszawski), Istota prawna wyroku sądu polubownego


ANNA SULICH, Specyfika i środki zwalczania przewlekłości postępowania egzekucyjnego


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?


KRYSTIAN MARKIEWICZ  (Uniwersytet Śląski), Wpis z urzędu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ponownej kontroli dokumentów przez sąd rejestrowy


MONIKA MICHALSKA - MARCINIAK  (Uniwersytet Łódzki), W jakiej wysokości należy się opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym?


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Dopuszczalność postępowania pojednawczego w sprawach przekazanych do rozpoznania w trybie nieprocesowym


MARCIN WALASIK  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czynności referendarza sądowego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy sądem, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, jest tylko sąd, w którego okręgu zlokalizowane jest działanie lub zaniechanie będące przyczyną szkody?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski), Następstwa cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości dla oceny bezskuteczności czynności prawnej upadłego (art. 127 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego). Glosa do tezy z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2009 r. (V ACa 543/09)


MACIEJ GRZEGORZ PLEBANEK (Instytut Nauk Prawnych PAN), Wykonanie nieprawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności a zagadnienia nadużycia prawa procesowego i podmiotowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r. (III CZP 68/09)

 

IV. RECENZJE

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage? hrsg. von Matthias Casper, André Janssen, Petra Pohlmann, Reiner Schulze, sellier. european law publishers GmbH, Munich 2009, s. XIII + 314


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

KRZYSZTOF JÓZEFOWICZ (Sąd Apelacyjny w Poznaniu), RYSZARD MAŁECKI (Sąd Okręgowy w Poznaniu), Propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego przygotowane przez Zespół Prawa Cywilnego Procesowego Pierwszego Kongresu Prawników Wielkopolski


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


TADEUSZ WIŚNIEWSKI (Sąd Najwyższy, Akademia Leona Koźmińskiego), Czy potrzebne są zmiany w systemie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?


ANETA ŁAZARSKA (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli), Zaufanie jako kategoria prawna w procesie cywilnym.


GRZEGORZ JĘDREJEK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wierzytelność ze wspólnego rachunku bankowego jako przedmiot egzekucji.


PIOTR STENKO Forma umów jurysdykcyjnych w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001. The Form of Agreements on Jurisdiction under Council Regulation (EC) No. 44/2001 (Abstract)


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), W kwestii związania sądu rozpoznającego apelację prawomocnym postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym


ANDRZEJ JAROCHA (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy oddalenie wniosku dowodowego stanowi uchybienie przepisom postępowania uzasadniające żądanie wpisania zastrzeżenia do protokołu na podstawie art. 162 k.p.c.?


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Czy artykuł 788 k.p.c. ma zastosowanie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Tryb postępowania sądowego wywołanego wniesieniem zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej


MICHAŁ SADOWSKI, Co oznacza zakaz dołączania dowodów oraz obowiązek ich wskazania w treści pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 50532 §, 1 k.p.c.)


MARCIN WALASIK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rozstrzyganie o wydatkach lub nakładach na majątek osobisty małżonka w sprawie o podział majątku wspólnego

 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


MACIEJ DOMAŃSKI (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Zawarcie małżeństwa wbrew stanowisku sądu i kierownika urzędu stanu cywilnego. Analiza przypadku z orzecznictwa sądu rodzinnego


MACIEJ NAWROCKI, (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Kumulacja roszczeń a skład sądu w sprawach z zakresu prawa pracy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2009 r. (I PZP 8/08)


IV. RECENZJE

 

Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk (rec. KRZYSZTOF KNOPPEK, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Sprawozdanie z konferencji International Association of Procedural Law pt. Elektroniczny wymiar sprawiedliwości , teraźniejszość i przyszłość, Pécs 23,24 września 2010

 

VI. PRO MEMORIA


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Tyczce